* נא לשים לב - תקנון המשתמשים/מחזיקי כרטיס אשראי נמצא בהמשך הדף

תקנון תוכנית חיפה CASHBACK לעסקים

 

 1. תכנית חיפה CASHBACK  (להלן: " חיפה CASHBACK )הינה יוזמה של עיריית חיפה (להלן: "העירייה") ומינהלת 2030 בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית לחיפה בע"מ ומנוהלת על ידה.
 2.  חיפה CASHBACK שם דגש על עידוד היקפי הפעילות הכלכלית והמסחרית של עסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.
 3.  הרשמה לתכנית חיפה CASHBACK תאפשר לעסקים שיאושרו להשתתפות להינות מהפעילות והחשיפה שינבעו מהפרסום ויחסי הציבור כפי שייקבעו ע"י העירייה והחברה הכלכלית מעת לעת, על פי שיקול דעתם, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

תנאי הזכאות

התנאים הינם תנאים מצטברים:

 1. עסק חיפאי בעל כתובת חיפאית ברשם החברות או ברשויות המס. לצורך הוכחת קיומו של תנאי זה על בעל עסק המבקש להצטרף לתוכנית לצרף למסמכי הרישום רישיון עסק או טופס תשלום ארנונה בהם ניתן לראות כי תכתובת העסק בחיפה.
 2. עסק מתחום המסחר והקמעונאות בלבד.
 3. עסק שנחשב קטן עד בינוני, שהיקף המחזור השנתי שלו אינו עולה על 200 מ' ש"ח בשנה.
 4. עסק שנפגע כתוצאה מהנחיות הממשלה לתקופת משבר הקורונה ואשר נסגר לקבלת קהל או פעילותו הצטמצמה בלמעלה מ 40%  מממחזור הפעילות השנתי שלו.
 5. עסק המקבל תשלום עבור שירותים או מוצרים בכרטיסי אשראי.

תהליך ההצטרפות

 1. עסק המבקש להצטרף ל חיפה CASHBACK   יירשם באמצעות בעל העסק/מורשה חתימה בעסק, אשר יזהה עצמו באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה (במקרה שהעסק הוא תאגיד יצורף גם מסמך מאת עו"ד/רו"ח המאשר את זהות מורשי החתימה  בעסק). הרישום ייעשה בטופס הרישום באתר הפרויקט בלבד תוך אישור נכונות המידע והעלאת המסמכים הנדרשים.
 2. על הנרשם לאשר את נכונות המידע המוזן כולל סימון אישור הצהרת צמצום היקפי פעילות בהתאם לתנאי הזכאות.
 3. מובהר כי עסק שביצע רישום לצורך השתתפות התוכנית ובקשתו להשתתפות לא אושרה מסכים כי יעשה שימוש לצורך מטרות התוכנית בפרטים שנמסרו על ידו במסגרת בקשת הרישום והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
 4. עסק שביצע רישום בהתאם לאמור לעיל, וקיבל למייל אישור מפורט על אישור השתתפותו בתכנית יהיה למשתתף בתוכנית קאש בק חיפה (להלן: "משתתף"). ההשתתפות בקאש בק חיפה הינה אישית פר עסק ואינה ניתנת להעברה.

השתתפות בתכנית חיפה CASHBACK 

 1. ההשתתפות ב חיפה CASHBACK מאפשרת למשתתף להיות חלק  ממאגר העסקים המשתתפים בתכנית חיפה CASHBACK אשר תפורסם בתקשורת, במדיות השונות, בשלטי חוצות ועוד כפי שייקבע מעת לעת ע"י העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתנאים שייקבעו.
 2. העירייה ו/או החברה הכלכלית שומרות על הזכות לאבחן בין החברים השונים בתכנית חיפה CASHBACK , בכל הנוגע לזכויות השונות אותן מקנה החברות, בהתאם למאפיינים רלבנטיים של החברים, כפי שייקבעו על ידי העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה כל משתתף שהגיש מועמדותו להצטרף לתוכנית מוותר בהגשת הבקשה על כל טענה ו/או דרישה בקשר לאבחנה מותרת זו.
 3. תכנית חיפה CASHBACK היא פלטפורמה בלבד, ועל כן העסק ובעליו יהיו האחראים היחידים והבלעדיים, לרבות אחריות כלפיי צדדים שלישיים, ביחס לכל פרסום של העסק ו/או הטבה ו/או שירות הניתנים על ידי העסק ו/או כל שירות אחר שיינתן על ידי העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה לעסק במסגרת השתתפותו בתכנית חיפה CASHBACK ואשר מופנה כלפיי צדדים שלישיים. בהתאם, העסק  מוותר על זכות לתביעה, לרבות תביעה על דרך של הגשת הודעת צד ג', כנגד העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה. בנוסף, העסק מתחייב לשפות העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה בקשר עם עניינים אשר נקבע בסעיף זה כי הם באחריותו הבלעדית של בית העסק. 

הצהרות המשתתף

 1.  עם הרשמתו לתכנית חיפה CASHBACK מצהיר, מסכים ומתחייב המשתתף כדלקמן:
 • התקשורת עם החברה הכלכלית לחיפה תיעשה באמצעות אמצעי התקשורת, אשר נמסרו במעמד הרישום וצויינו בבקשת הרישום כפרטי התקשרות עם העסק, וכל מידע/הצהרה/הודעה/התחייבות/אחר שיימסרו באמצעי תקשורת זה, יש בהם בכדי לחייב את העסק לכל דבר ועניין. 
 • מסירת מידע לטובת השתתפות בתכנית חיפהCASHBACK , ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסר מרצונו ובהסכמתו, ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
 • החברה הכלכלית לחיפה תעשה שימוש במידע לטובת תכנית חיפה CASHBACK ולמימוש מטרותיה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים והמשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
 • החברה הכלכלית לחיפה תעשה שימוש במידע שנאסף אודות העסק בכל מאגרי המידע של החברה הכלכלית לחיפה ותקבל בשמו מידע מכלל מאגרי המידע המנוהלים על פי דין, וזאת לטובת תכנית חיפה CASHBACK ולמימוש מטרותה.
 • החברה הכלכלית לחיפה ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לשגר אל העסק, מעת לעת, "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, עבור שירותיהם ומוצריהם ו/או שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים.
 • החברה הכלכלית לחיפה תהיה רשאית ליצור קשר עם העסק, מעת לעת, לטובת תכנית חיפה CASHBACK  ולמימוש מטרות התוכנית, בכל אמצעי שיראו לנכון. 
 • עדכון מידע, באופן שייקבע על ידי החברה הכלכלית לחיפה, אודות דרכי התקשרות עם העסק מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם החברה הכלכלית לחיפה והיא לא תישא באחריות בגין אי-קבלת שירותים/הטבות שמקורן במידע לא מעודכן.

הצהרות החברה הכלכלית לחיפה

החברה הכלכלית לחיפה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

 • המידע שיימסר על ידי המשתתף ישמש את החברה הכלכלית לחיפה לצורך קידום מטרות תכנית חיפה CASHBACK  וינוהל בהתאם להוראות הדין.
 • המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם להוראות הדין.

ביטול השתתפות

 1. עסק אשר אושרה השתתפותו רשאי לבטלה בכל עת, באמצעות מתן הודעה דרך אתר תכנית חיפהCASHBACK . ההשתתפות תתבטל בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
 2. החברה הכלכלית לחיפה רשאית לבטל השתתפות של עסק בתכנית חיפה CASHBACK גם לאחר שאושרה השתתפותו של העסק וזאת במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי או בניגוד לתקנון בשירותים או בהטבות הניתנות במסגרת התוכנית.

כללי

 1. החברה הכלכלית לחיפה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון. ככל שיתבקש,תישלח למשתתפי תכנית חיפה CASHBACK הודעה, באופן שהחברה הכלכלית תימצא לנכון, על שינוי התקנון וזאת בהקדם, ככל הניתן. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה המצוי במשרדי החברה הכלכלית לחיפה או באתר תכנית חיפה CASHBACK .
 2. החברה הכלכלית לחיפה רשאית להפסיק את פעילות תכנית חיפה CASHBACK מכל טעם שהוא, ותיתן על כך הודעה לעסקים המשתתפים בתכנית בדרך שתראה לנכון בהקדם ככל הניתן, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לעסקים המשתתפים עד למועד מסירת ההודעה.
 3. מובהר כי בשלב ראשון התוכנית מוגדרת כפיילוט לתקופה של שישה חודשים בלבד. הארכת תקופת התוכנית תיעשה בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של העיריה והחברה הכלכלית לחיפה

פרטי התקשרות עם תכנית חיפה:CASHBACK

כתובת אתר האינטרנט www.haifacashback.co.il

בכל שאלה ניתן לפנות לדף צור קשר באתר.

חזרה לאתר תכנית Haifa Cash Back

תקנון משתמשים - תנאי שימוש – תוכנית "קאשבק" למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט"

 1. אנו מברכים אתכם על שבחרתם לקחת חלק בתוכנית קבלת החזר כספי למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" (להלן: "תוכנית קאשבק" או "התכנית").
 2. תוכנית קאשבק הינה יוזמה של עיריית חיפה ומנהלת 2030, בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן: "מפעילת התוכנית" או "אנו"), זאת בשיתוף עם חברת האשראי "ישראכרט" (להלן: "המארחת" או "חברת האשראי").
 3. מטרת התוכנית הינה לעודד את היקפי הפעילות העסקית – כלכלית לעסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו במהלך משבר הקורונה ברחבי העיר חיפה.
 4. התוכנית זמינה לכלל תושבי ישראל המחזיקים בכרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט", על רכישות בבתי העסק המשתתפים בתוכנית.
 5. שים/י לב! השימוש בתוכנית הקאשבק ומתן ההחזר הכספי מותנה בהיותך מחזיק כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט". בשימושך בשירות הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שתנאי לקבלת ההחזר הכספי הינו חיוב העסקאות בבתי העסק המשתתפים בתוכנית בכרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" בלבד (להלן ובהתאמה: "בתי העסק" ו-"כרטיס האשראי").
 6. תוכנית קאשבק מאפשרת לכם לקבל כסף בחזרה על רכישות שבוצעו באופן פיזי במגוון בתי עסק ברחבי חיפה. בתי העסק המאושרים להשתתף בתוכנית מופיעים באתר התוכנית ובאפליקציית "איזי". באמצעות תוכנית קאשבק יוכלו המשתמשים בה (להלן: "המשתמשים" או "המשתמש") לבצע רכישות בבתי העסק תוך קבלת החזר כספי לאחר צבירת סכום כספי אשר יפורט להלן.
 7. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), חלים ומחייבים את כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכנית הקאשבק. לתשומת ליבכם, הפרה של תנאי השימוש עלולה לגרור נקיטה בצעדים משפטיים או אחרים.
 8. תנאי השימוש המפורטים להלן, חלים ומחייבים א כל מי שבוחר לעשות לקחת חלק בתוכנית. הפרה של תנאי השימוש עלולה לגרור בנקיטת צעדים משפטיים ואחרים. הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש ולפעול על פיהם.
 1. מפעילת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי שימוש אלה מעת לעת, זאת בהתאם להתפתחויות ולשינויים בתוכנית ו/או שינויים אחרים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת התוכנית. מומלץ לשוב ולעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים ככל שיחולו בהם.

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים באופן שווה לשני המינים.

 • השימוש בתוכנית קאשבק למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט"
 1. תוכנית קאשבק מיועדת לצרכני קצה פרטיים המעוניינים לתמוך ולעודד את היקפי הפעילות העסקית – כלכלית לעסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו במהלך משבר הקורונה ברחבי העיר חיפה ובו בזמן לחסוך ולקבל החזר כספי כתוצאה מרכישות שונות שיעשו באמצעות כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" בבתי העסק המופיעים באתר התוכנית. השימוש מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.
 2. חל איסור לנצל את התוכנית ו/או את תכניה ו/או מידע אודות בתי העסק המשתתפים בתוכנית שאינו במסגרת השימושים ו/או השירותים אותם התוכנית מציעה. 
 • תכנית ההחזרים הכספיים
 1. התוכנית תפעל במתכונת פיילוט של 6 חודשים החל מיום 15.06.2021 (להלן ובהתאמה: "תקופת הפיילוט" ו-"מועד תחילת התוכנית"), עם אופציה להארכה לשנתיים וחצי נוספות.
 2. התוכנית מאפשרת למשתמשים בה לקבל החזר כספי על ידי צבירה של כסף באמצעות רכישות שמתבצעות על ידם באופן פיזי בבתי העסק אשר מופיעים באתר התוכנית. בתי עסק אלה הינם בתי עסק הנמצאים בעיר חיפה ומציעים שירותים ומוצרים שונים במגוון רחב של תחומים לרכישה בבתי העסק.
 3. תהליך קבלת ההחזר הכספי מתבצע באופן אוטומטי וללא צורך בהרשמה לאחר צבירת רכישות בסך כולל של 1,000 ₪ ומעלה במהלך תקופת הפיילוט (להלן: "קאשבק") בבתי עסק חיפאיים אשר משתתפים בתוכנית באופן הבא:

כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" אשר יצברו לזכותו רכישות בסך של 1,000 ₪ ומעלה בבתי העסק המשתתפים בתוכנית יזכה את המשתמש בזיכוי חד פעמי בסך של 50 ₪ ישירות לכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לצורך הרכישות במועד החיוב הבא של כרטיס האשראי.

הזיכוי בתקופת הפיילוט הינו חד פעמי בעבור משתמש. משתמש אשר בבעלותו מספר כרטיסי אשראי מקבוצת "ישראכרט", לא יוכל להנות מהתוכנית עבור כל כרטיס בנפרד, אלא יוכל להנות מצבירת הקאשבק ומההחזר הכספי פעם אחת בלבד בעבור כרטיס אשראי אחד בלבד, כך שעל מנת לצבור קאשבק ולקבל החזר כספי יש להקפיד לעשות שימוש באותו כרטיס האשראי לצורך הרכישות בבתי העסק.

 1. צבירת ה"קאשבק" הינה לפי כרטיס אשראי ועבור עסקאות אשר יתבצעו החל ממועד תחילת התוכנית, ולא תחול על עסקאות בתשלומים אשר נעשו בטרם תחילת התוכנית.
 2. עם סיום הרכישה תישלח למשתמש הודעת SMS מחברת האשראי לפיה הם זכאים להנות מצבירה לטובת תכנית הקאשבק.
 3. למען הסר ספק, לקוח שיבצע עסקאות בבתי העסק בכרטיס אשראי שאינו מקבוצת "ישראכרט" או בכל אמצעי תשלום אחר או לקוח שיבצע הזמנות ב-TAKE AWAY או במשלוחים – לא ייצבר לזכותו קאשבק לטובת קבלת ההחזר הכספי. הצבירה מותנית ברכישה פיזית בלבד בבתי העסק.
 4. ביטול עסקה או החלפת מוצרים עלולים להביא להפחתת צבירת הקאשבק לצורך קבלת ההחזר הכספי. כל תהליך הקנייה, החלפה או ביטול עסקה יעשה אך ורק מול בית העסק בו נרכש המוצר/שירות ולא מול מפעילת התוכנית ו/או המארחת.
 5. לבירורים על סטטוס צבירה ומענה הנוגע לצבירת ה"קאשבק" יש לפנות לשירות הלקוחות של חברת האשראי.
 6. מפעילת התוכנית ו/או כל מי מטעמה ו/או המארחת שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את התוכנית בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה או נימוק, על פי שיקול דעתן הבלעדי, או להפסיק את הפעילות בתוכנית ו/או לבטל החזר כספי, זאת לרבות בשל אחת מהסיבות הבאות:
 • אם התברר שהתבצעה או מתבצעת בתוכנית ו/או בכרטיס האשראי פעילות בלתי חוקית או חשש לפעילות כזאת.
 • ביצוע או חשש לביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעילת התוכנית ו/או במארחת ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בבתי העסק.
 • במקרה של ניצול התוכנית לצרכים מסחריים.
 • במקרה של תקלה טכנית או מניעה שמקורה בכוח עליון ו/או שלא בשליטת מפעילת התוכנית ו/או המארחת.
 • סיום ההסכם בין מפעילת התוכנית לבין המארחת ובכפוף להוראות הדין.
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
 • המוצרים/השירותים המופיעים בתוכנית
 1. בתוכנית הקאשבק תוכלו למצוא בתי עסק חיפאיים אשר נרשמו לתוכנית ואשר מופיעים באתר התוכנית והמציעים מגוון רחב של מוצרים ושירותים.
 2. מפעילת התוכנית, כמו גם המארחת, איננה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים של בתי העסק.
 3. למפעילת התוכנית ו/או למארחת לא תהיה כל אחריות בקשר עם השירותים ו/או המוצרים הנמכרים על ידי בתי העסק, לרבות טיבם, איכותם, תקינותם, התאמתם או אספקתם וטיב השירותים ו/או המוצרים הנרכשים הינה באחריות בית העסק המוכר בלבד.
 4. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע לבתי העסק ובכלל זה אודות המוצרים, השירותים והמבצעים השונים המוצעים על ידם, הינם מטעם בתי העסק בלבד ולא מטעם מפעילת התוכנית ו/או המארחת. אין מפעילת התוכנית ו/או המארחת יכולה לערוב על תוכנם, ומפעילת התוכנית (כמו גם המארחת) לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מבתי העסק ולא תהיה צד לכל התקשרות בין המשתמשים לבין בתי העסק.
 5. על כן, מומלץ למשתמשים בתוכנית לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי מבתי העסק או יסתמכו על כל מידע שפורסם בכל מקום אחר מטעמם, שכן כאמור מפעילת התוכנית ו/או המארחת איננה יכולה ואיננה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין בקשר עם בתי העסק המשתתפים בתוכנית, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 6. מובהר כי עצם פרסום בתי העסק באתר התוכנית או בשיתוף הפעולה עימם, אין משמעו כי מפעילת התוכנית או מי מטעמה (לרבות המארחת) מעודדת או ממליצה על בתי העסק או על השירותים/מוצרים הנמכרים על ידם. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבתי העסק או ירכשו את מוצריהם/שירותיהם.
 7. מפעילת התוכנית, כמו גם המארחת, איננה מספקת בעצמה את השירותים או המוצרים הנמכרים בבתי העסק ולא תהיה צד להתקשרות עתידית עם בתי העסק, ככל ותהיה כזו.
 8. מפעילת התוכנית ו/או מי מטעמה (לרבות המארחת) לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש בגין עסקאות שביצע עם בתי העסק ו/או בגין מוצרים או שירותים שרכש מבתי העסק ו/או בגין נזקים או בגין כל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בהם מפעילת התוכנית תלויה.
 9. מפעילת התוכנית ו/או המארחת לא תישא בכל אחריות הנוגעת לשימוש בכרטיס האשראי על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו לרבות על ידי בתי העסק.
 10. משתמשים הסבורים כי מוצר ו/או שירות שרכשו מאחד מבתי העסק הסב להם נזק ו/או הפסד ו/או כל טענה אחרת, מתבקשים לפנות לבתי העסק אשר להם בלבד האחריות לכל נושא מכל מין וסוג שהוא הקשור למוצרים ו/או לשירותים אשר נמכרו באמצעותם ובכלל זה בקשר עם טיבם, איכותם, אספקתם או התאמתם של המוצרים ו/או השירותים.
 11. מפעילת התוכנית ו/או המארחת שבה וממליצה בזאת למשתמשים לערוך בדיקה עצמאית כצרכנים סבירים וזהירים בטרם יתקשרו עם מי מבתי העסק.
 • מימוש ההחזר הכספי
 1. בכפוף למילוי ועמידה בכל תנאי הזכאות בהתאם לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן, יהיה זכאי המשתמש לקבל את ההחזר הכספי ישירות אל כרטיס האשראי בובוצעו החיובים ובמועד החיוב הבא של כרטיס האשראי.
 2. לא ניתן לממש רק חלק מההחזר הכספי. לקוח שיצבור את הקאשבק הדרוש לשם קבלת ההחזר הכספי, יקבל לכרטיסו את מלוא ההחזר הכספי העומד לזכותו.
 3. רישומי חברת האשראי יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לצבירה ולמימוש ההחזר.
 • מדיניות הפרטיות של השירות
 1. מפעילת התוכנית מכבדת את פרטיות המשתמשים ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית. המידע האישי שלכם נשאר שמור במערכות המאובטחות של חברת כרטיסי האשראי בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של קבוצת ישראכרט [לינק למדיניות]. .
 • שונות
 1. מפעילת התוכנית רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 2. מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת התוכנית או של חברת האשראי לנקוט בהליכים משפטיים, חברת האשראי שומרת על זכותה שלא לזכות בהחזר כספי משתמשים אשר יפרו הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה בתוכנית – והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מפעילת התוכנית רשאית בכל עת להעביר את הבעלות בתוכנית ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת התוכנית.
 4. לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 5. זכויות היוצרים על תמונות וחומרים שסופקו על ידי בתי העסק המשתתפים בתוכנית שמורות להם.