תקנון תוכנית חיפה CASHBACK לעסקים

 1. תכנית חיפה CASHBACK  (להלן: " חיפה CASHBACK )הינה יוזמה של עיריית חיפה (להלן: "העירייה") ומינהלת 2030 בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית לחיפה בע"מ ומנוהלת על ידה.
 2.  חיפה CASHBACK שם דגש על עידוד היקפי הפעילות הכלכלית והמסחרית של עסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.
 3.  הרשמה לתכנית חיפה CASHBACK תאפשר לעסקים שיאושרו להשתתפות להינות מהפעילות והחשיפה שינבעו מהפרסום ויחסי הציבור כפי שייקבעו ע"י העירייה והחברה הכלכלית מעת לעת, על פי שיקול דעתם, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

 

תנאי הזכאות

התנאים הינם תנאים מצטברים:

 1. עסק חיפאי בעל כתובת חיפאית ברשם החברות או ברשויות המס. לצורך הוכחת קיומו של תנאי זה על בעל עסק המבקש להצטרף לתוכנית לצרף למסמכי הרישום רישיון עסק או טופס תשלום ארנונה בהם ניתן לראות כי תכתובת העסק בחיפה.
 2. עסק מתחום המסחר והקמעונאות בלבד.
 3. עסק שנחשב קטן עד בינוני, שהיקף המחזור השנתי שלו אינו עולה על 200 מ' ש"ח בשנה.
 4. עסק שנפגע כתוצאה מהנחיות הממשלה לתקופת משבר הקורונה ואשר נסגר לקבלת קהל או פעילותו הצטמצמה בלמעלה מ 40%  מממחזור הפעילות השנתי שלו.
 5. עסק המקבל תשלום עבור שירותים או מוצרים בכרטיסי אשראי.

 

תהליך ההצטרפות

 1. עסק המבקש להצטרף ל חיפה CASHBACK   יירשם באמצעות בעל העסק/מורשה חתימה בעסק, אשר יזהה עצמו באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה (במקרה שהעסק הוא תאגיד יצורף גם מסמך מאת עו"ד/רו"ח המאשר את זהות מורשי החתימה  בעסק). הרישום ייעשה בטופס הרישום באתר הפרויקט בלבד תוך אישור נכונות המידע והעלאת המסמכים הנדרשים.
 2. על הנרשם לאשר את נכונות המידע המוזן כולל סימון אישור הצהרת צמצום היקפי פעילות בהתאם לתנאי הזכאות.
 3. מובהר כי עסק שביצע רישום לצורך השתתפות התוכנית ובקשתו להשתתפות לא אושרה מסכים כי יעשה שימוש לצורך מטרות התוכנית בפרטים שנמסרו על ידו במסגרת בקשת הרישום והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
 4. עסק שביצע רישום בהתאם לאמור לעיל, וקיבל למייל אישור מפורט על אישור השתתפותו בתכנית יהיה למשתתף בתוכנית קאש בק חיפה (להלן: "משתתף"). ההשתתפות בקאש בק חיפה הינה אישית פר עסק ואינה ניתנת להעברה.

 

 

השתתפות בתכנית חיפה CASHBACK 

 1. ההשתתפות ב חיפה CASHBACK מאפשרת למשתתף להיות חלק  ממאגר העסקים המשתתפים בתכנית חיפה CASHBACK אשר תפורסם בתקשורת, במדיות השונות, בשלטי חוצות ועוד כפי שייקבע מעת לעת ע"י העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתנאים שייקבעו.
 2. העירייה ו/או החברה הכלכלית שומרות על הזכות לאבחן בין החברים השונים בתכנית חיפה CASHBACK , בכל הנוגע לזכויות השונות אותן מקנה החברות, בהתאם למאפיינים רלבנטיים של החברים, כפי שייקבעו על ידי העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה כל משתתף שהגיש מועמדותו להצטרף לתוכנית מוותר בהגשת הבקשה על כל טענה ו/או דרישה בקשר לאבחנה מותרת זו.
 3. תכנית חיפה CASHBACK היא פלטפורמה בלבד, ועל כן העסק ובעליו יהיו האחראים היחידים והבלעדיים, לרבות אחריות כלפיי צדדים שלישיים, ביחס לכל פרסום של העסק ו/או הטבה ו/או שירות הניתנים על ידי העסק ו/או כל שירות אחר שיינתן על ידי העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה לעסק במסגרת השתתפותו בתכנית חיפה CASHBACK ואשר מופנה כלפיי צדדים שלישיים. בהתאם, העסק  מוותר על זכות לתביעה, לרבות תביעה על דרך של הגשת הודעת צד ג', כנגד העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה. בנוסף, העסק מתחייב לשפות העירייה ו/או החברה הכלכלית לחיפה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה בקשר עם עניינים אשר נקבע בסעיף זה כי הם באחריותו הבלעדית של בית העסק. 

הצהרות המשתתף

 1.  עם הרשמתו לתכנית חיפה CASHBACK מצהיר, מסכים ומתחייב המשתתף כדלקמן:
 • התקשורת עם החברה הכלכלית לחיפה תיעשה באמצעות אמצעי התקשורת, אשר נמסרו במעמד הרישום וצויינו בבקשת הרישום כפרטי התקשרות עם העסק, וכל מידע/הצהרה/הודעה/התחייבות/אחר שיימסרו באמצעי תקשורת זה, יש בהם בכדי לחייב את העסק לכל דבר ועניין. 
 • מסירת מידע לטובת השתתפות בתכנית חיפהCASHBACK , ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסר מרצונו ובהסכמתו, ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
 • החברה הכלכלית לחיפה תעשה שימוש במידע לטובת תכנית חיפה CASHBACK ולמימוש מטרותיה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים והמשתתף מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
 • החברה הכלכלית לחיפה תעשה שימוש במידע שנאסף אודות העסק בכל מאגרי המידע של החברה הכלכלית לחיפה ותקבל בשמו מידע מכלל מאגרי המידע המנוהלים על פי דין, וזאת לטובת תכנית חיפה CASHBACK ולמימוש מטרותה.
 • החברה הכלכלית לחיפה ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לשגר אל העסק, מעת לעת, "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, עבור שירותיהם ומוצריהם ו/או שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים.
 • החברה הכלכלית לחיפה תהיה רשאית ליצור קשר עם העסק, מעת לעת, לטובת תכנית חיפה CASHBACK  ולמימוש מטרות התוכנית, בכל אמצעי שיראו לנכון. 
 • עדכון מידע, באופן שייקבע על ידי החברה הכלכלית לחיפה, אודות דרכי התקשרות עם העסק מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם החברה הכלכלית לחיפה והיא לא תישא באחריות בגין אי-קבלת שירותים/הטבות שמקורן במידע לא מעודכן.

 

הצהרות החברה הכלכלית לחיפה

החברה הכלכלית לחיפה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

 • המידע שיימסר על ידי המשתתף ישמש את החברה הכלכלית לחיפה לצורך קידום מטרות תכנית חיפה CASHBACK  וינוהל בהתאם להוראות הדין.
 • המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם להוראות הדין.

ביטול השתתפות

 1. עסק אשר אושרה השתתפותו רשאי לבטלה בכל עת, באמצעות מתן הודעה דרך אתר תכנית חיפהCASHBACK . ההשתתפות תתבטל בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
 2. החברה הכלכלית לחיפה רשאית לבטל השתתפות של עסק בתכנית חיפה CASHBACK גם לאחר שאושרה השתתפותו של העסק וזאת במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי או בניגוד לתקנון בשירותים או בהטבות הניתנות במסגרת התוכנית.

כללי

 1. החברה הכלכלית לחיפה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון. ככל שיתבקש,תישלח למשתתפי תכנית חיפה CASHBACK הודעה, באופן שהחברה הכלכלית תימצא לנכון, על שינוי התקנון וזאת בהקדם, ככל הניתן. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה המצוי במשרדי החברה הכלכלית לחיפה או באתר תכנית חיפה CASHBACK .
 2. החברה הכלכלית לחיפה רשאית להפסיק את פעילות תכנית חיפה CASHBACK מכל טעם שהוא, ותיתן על כך הודעה לעסקים המשתתפים בתכנית בדרך שתראה לנכון בהקדם ככל הניתן, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לעסקים המשתתפים עד למועד מסירת ההודעה.
 3. מובהר כי בשלב ראשון התוכנית מוגדרת כפיילוט לתקופה של שישה חודשים בלבד. הארכת תקופת התוכנית תיעשה בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של העיריה והחברה הכלכלית לחיפה

פרטי התקשרות עם תכנית חיפה:CASHBACK 


כתובת אתר האינטרנט www.haifacashback.co.il

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד XXXXX

חזרה לאתר תכנית Haifa Cash Back